Všeobecné obchodné podmienky

Zoznám práv a povinností objednávateľa a tvorcu webového diela.

I. Všeobecné ustanovenia

a) Nasledovné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky lacnastranka.sk.

b) Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Obchodné podmienky sú zobrazené na stránke lacnastranka.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

d) Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bezvýhradne súhlasí.

e) Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

f) V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

g) Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

– zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
– zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

II. Vymedzenie pojmov

a) Prevádzkovateľ lacnastranka.sk:

Obchodné meno: JMJ,s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 5288/S
Sídlo: Tatranská 109, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36029165
DIČ: 2020092162
e-mail: info@lacnastranka.sk
mobil: +421 915777475

Číslo účtu: 2800322365/8330
IBAN: SK1283300000002800322365
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Predávajúci nie je platcom DPH.

b) Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ

c) Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

d) Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

– osoba zapísaná v obchodnom registri,
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– fyzická osoba, ktorá vykonáva výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

e) Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

f) Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

g) Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69
fax č. 048/412 46 93

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

a) Zoznam ponúkaných služieb je uvedený na stránke lacnastranka.sk. Predávajúci však nezaručuje okamžité sprístupnenie služby.

b) Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.

c) Ponúkané služby je možné objednať prostredníctvom

– webového formuláru: Kupujúci si vyberie službu na základe aktuálnej ponuky . Po výbere zvolenej služby sa kupujúci kliknutím na „vybrať službu“ dostane na stránku formuláru cenová ponuka, kde si môže vybrať službu o ktorú má záujem. Po vyplnení povinných údajov a zaškrtnutí vybratej služby (meno, priezvisko, e-mail, služby, súhlas GDPR ochrana osobných údajov), záväzne odošle kliknutím na tlačidlo „odoslať“. Po objednaní ešte upresníme telefonicky alebo emailom, prípadnú korekciu služieb, ktoré si klient vybral. Predávajúci sa zaväzuje, že objednanú službu začne realizovať po podpísaní kúpnej zmluvy podľa príslušného § 536 OZ.

– elektronickej pošty: Kupujúci v e-maily odoslanom na adresu info@lacnastranka.sk uvedie presný názov objednanej služby, svoje meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo a spôsob platby. Po odoslaní ešte upresníme telefonicky alebo emailom, prípadnú korekciu služieb, ktoré si klient vybral. Predávajúci sa zaväzuje, že objednanú službu začne realizovať po podpísaní kúpnej zmluvy podľa príslušného § 536 OZ.

– telefonicky: Kupujúci v telefonickom rozhovore, na tel. čísle 0915777475 (v pracovné dni od 09:00 do 18:00 hod.) uvedie objednanú službu, svoje meno, priezvisko, presnú adresu, email, telefónne číslo a spôsob platby. V prípade potreby môže predávajúci kupujúceho presmerovať na objednávanie formou elektronickej pošty alebo webového formulára. Predávajúci sa zaväzuje, že objednanú službu začne realizovať po podpísaní kúpnej zmluvy podľa príslušného § 536 OZ.

d) Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná, a spotrebiteľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že je povinný zaplatiť kúpnu cenu.

e) Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy nemá na jej vznik žiadny vplyv. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

f) Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii služieb ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene služieb, dobe vyhotovenia, názov, údaje o cene, podmienkach a údaje o predávajúcom.

g) Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu. Pri zrušení objednávky je nevyhnutné jednoznačne identifikovať o ktorú objednávku sa jedná.

h) Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpnej zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

a) Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán

b) Predávajúci je povinný najmä:

– Poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

– Sprístupniť spotrebiteľovi objednanú službu riadne a včas.

– Dodať kupujúcemu najneskôr spolu s sprístupnením služby všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie služieb v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

c) Predávajúci má právo:

– Na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

– Odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu službu riadne a včas.

O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

d) Kupujúci je povinný najmä:

– Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.

– Brať na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy, zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

e) Kupujúci má právo:

– Na dodanie služieb predávajúcim riadne a včas.

– Odstúpiť od zmluvy do 24 hod., od jej uzatvorenia, bez udania dôvodu.

f) Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou , ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

V. Cena za služby

a) Ceny jednotlivých služieb uvedené sú na stránkach lacnastranka.sk sú aktuálne a platné. Predajca nie je platcom dane z pridanej hodnoty, t.j. ceny sú uvedené s DPH.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu služieb, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.

c) Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny služieb, po celý čas zverejnenia tovaru na stránke a kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou.

d) Konečná cena je sumárna cena, uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie prístupu k služieb. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

e) Dokladom o predaji služieb je faktúra, ktorá je zaslaná elektronicky.

VI. Platobné podmienky

a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve

b) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovným spôsobom:

– prevodom na účet: Po akceptovaní objednávky bude kupujúcemu doručený e-mail obsahujúci zálohovú faktúru s číslom účtu a variabilným symbolom. Kupujúci uhradí požadovanú sumu prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po pripísaní platby na účet predávajúceho, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Poplatok za hotovostný vklad na účet sa neúčtuje.

VII. Dodacie podmienky

a) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednanú službu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve. Pokiaľ nie je možné službu dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

b) Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

a) Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

b) Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa objednávky služby, v prípade že objednaná služba nebola využitá.

c) Služba sa považuje za využitú spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba aktivuje predplatnú službu na internetovej stránke predávajúceho (lacnastranka.sk)

d) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je sprístupnenie služby, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

e) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

f) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

g) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

h) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

i) Ak sú spolu so službou poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

j) Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

IX. Zodpovednosť predávajúceho za vady

a) Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.

b) Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli využívaním poskytnutých služieb (spomalenie /nedostupnosť web stránky kupujúceho). Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bolo upozornené pred uzatvorením kúpnej zmluvy, a ktoré kupujúci akceptoval potvrdením objednávky.

X. Reklamačné podmienky

a) Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke lacnastranka.sk

XI. Platnosť zmluvy

a) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

XII. Ochrana osobných údajov

a) Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

b) Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

c) Kupujúci pri registrácii môže dať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje na marketingové účely (zasielane informácií o zľavách, novinkách, akciách) v súlade s § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

d) Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke lacnastranka.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

XIII. Záverečné ustanovenia

a) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach lacnastranka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

c) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2019