Zásady používania súborov cookie v EÚ

Od 1. 2. 2022 prevádzkovatelia internetových stránok, ktorí využívajú cookies, majú povinnosť zosúladiť spracúvanie informácií a osobných údajov so zákonom č. 452/2021 Z. z. Tento zákon ukladá povinnosť prevádzkovateľom zabezpečiť, aby boli informácie, ktoré sú ukladané a prístupné zariadeniam užívateľov, spracovávané v súlade so zákonom.
Toto opatrenie má za cieľ ochrániť súkromie a osobné údaje užívateľov a zabezpečiť, že súhlas s používaním cookies je získaný transparentným a informovaným spôsobom. Prevádzkovatelia stránok by mali zabezpečiť, aby ich právne a technické postupy boli v súlade so zákonom a aby informovali užívateľov o svojom používaní cookies a o možnostiach riadenia a odmietnutia cookies.
Ak prevádzkovateľ stránok nesplní tieto povinnosti alebo nedodrží pravidlá ochrany osobných údajov, môže mu byť uložená pokuta alebo iné sankčné opatrenie podľa príslušných ustanovení zákona.
Je dôležité, aby prevádzkovatelia stránok v plnej miere dodržiavali tieto zákonmi stanovené povinnosti a aby sa informovali o aktuálnych požiadavkách a smerniciach týkajúcich sa používania cookies a ochrany osobných údajov.

Od 1. 2. 2022 prevádzkovatelia internetových stránok, ktorí využívajú cookies, majú povinnosť zosúladiť spracúvanie informácií a osobných údajov so zákonom č. 452/2021 Z. z. Tento zákon ukladá povinnosť prevádzkovateľom zabezpečiť, aby boli informácie, ktoré sú ukladané a prístupné zariadeniam užívateľov, spracovávané v súlade so zákonom.
Toto opatrenie má za cieľ ochrániť súkromie a osobné údaje užívateľov a zabezpečiť, že súhlas s používaním cookies je získaný transparentným a informovaným spôsobom. Prevádzkovatelia stránok by mali zabezpečiť, aby ich právne a technické postupy boli v súlade so zákonom a aby informovali užívateľov o svojom používaní cookies a o možnostiach riadenia a odmietnutia cookies.
Ak prevádzkovateľ stránok nesplní tieto povinnosti alebo nedodrží pravidlá ochrany osobných údajov, môže mu byť uložená pokuta alebo iný sankčný opatrenie podľa príslušných ustanovení zákona.
Je dôležité, aby prevádzkovatelia stránok v plnej miere dodržiavali tieto zákonmi stanovené povinnosti a aby sa informovali o aktuálnych požiadavkách a smerniciach týkajúcich sa používania cookies a ochrany osobných údajov.

V Európskej únii (EÚ) je používanie cookies regulované na ochranu súkromia a údajov používateľov internetu. Tieto Zásady používania súborov cookie načrtávajú zásady a usmernenia pre používanie súborov cookie na webových stránkach prevádzkovaných v rámci EÚ.

ČO SÚ COOKIES? Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia používateľa (ako je počítač alebo mobilné zariadenie), keď navštívi webovú stránku. Tieto súbory obsahujú informácie, ktoré umožňujú webovej stránke rozpoznať a zapamätať si preferencie alebo akcie používateľa

SÚHLAS S COOKIE. Webové stránky v EÚ sú povinné získať súhlas používateľa pred ukladaním súborov cookie na ich zariadení. Súhlas musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Používateľom musia byť poskytnuté jasné a komplexné informácie o účele súborov cookie a akýchkoľvek tretích stranách, ktoré môžu mať prístup k zhromaždeným údajom.

SPRÁVA COOKIE. Užívatelia majú právo spravovať a kontrolovať používanie cookies na svojich zariadeniach. Môžu upraviť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokovali alebo mazali súbory cookie. Je však dôležité poznamenať, že blokovanie určitých typov súborov cookie môže mať vplyv na funkčnosť webových stránok.

PRESADZOVANIE POLITIKY COOKIE. V EÚ sú členské štáty zodpovedné za presadzovanie politiky cookies. Úrady môžu udeliť pokuty alebo sankcie za nedodržiavanie predpisov o súboroch cookie.

ZVEREJNENIE ZÁSAD COOKIE. Prevádzkovatelia webových stránok sú povinní jasne zverejniť svoje Zásady používania súborov cookie používateľom. Tieto zásady by mali obsahovať informácie o typoch používaných súborov cookie, ich účele a dĺžke ich uchovávania. Zásady by tiež mali špecifikovať, ako môžu používatelia spravovať a kontrolovať súbory cookie.

OCHRANA ÚDAJOV. Cookies môžu zhromažďovať osobné údaje, ako sú IP adresy alebo online identifikátory. Prevádzkovatelia webových stránok musia dodržiavať platné zákony o ochrane údajov a zabezpečiť, aby zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov prostredníctvom súborov cookie prebiehalo v súlade s týmito zákonmi.

AKTUALIZÁCIE ZÁSAD PRE SÚBORY COOKIE. Prevádzkovatelia webových stránok by mali pravidelne kontrolovať a aktualizovať svoje Zásady používania súborov cookie, aby boli v súlade s akýmikoľvek zmenami v právnych požiadavkách alebo technológii. Používatelia by mali byť upozornení na všetky významné zmeny pravidiel.

Ochrana súkromia pre WordPress od Complianz

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) má významné dôsledky pre webové stránky používajúce súbory cookie v rámci Európskej únie (EÚ). Ak máte webovú stránku WordPress, môžete zabezpečiť súlad so súbormi cookie GDPR pomocou doplnku s názvom Complianz.

AUDIT COOKIE Complianz vykonáva dôkladný audit súborov cookie používaných na Vašom webe WordPress. Skenuje Vašu stránku, aby identifikoval a kategorizoval súbory cookie vrátane základných, funkčných, analytických a sledovacích súborov cookie.

SPRÁVA SÚHLASU S COOKIE Complianz poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie na správu súhlasu so súbormi cookie. Umožňuje Vám prispôsobiť a nakonfigurovať banner alebo kontextové okno so súbormi cookie, ktoré vyžaduje súhlas návštevníkov pred umiestnením akýchkoľvek nepodstatných súborov cookie do ich zariadení.

GENEROVANIE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. Na splnenie požiadaviek GDPR spoločnosť Complianz generuje zásady ochrany osobných údajov na základe súborov cookie a činností spracovania údajov na Vašej webovej lokalite. Zásady ochrany osobných údajov sú prispôsobené Vášmu konkrétnemu používaniu súborov cookie, zabezpečujú transparentnosť a informujú používateľov o ich právach a o tom, ako sa s ich údajmi nakladá.

NASTAVENIA GEOLOKÁCIE A JAZYKA Complianz podporuje funkciu geolokácie, ktorá Vám umožňuje zobraziť príslušnú správu o súhlase so súbormi cookie na základe polohy návštevníkov. Podporuje tiež viacero jazykov, čo Vám umožňuje prispôsobiť výzvy na súhlas so súbormi cookie v rôznych jazykoch.

BLOKOVANIE SKRIPTU COOKIE Complianz ponúka funkciu blokovania skriptov cookie. Zabraňuje načítaniu nepodstatných súborov cookie, kým návštevníci nedajú súhlas. To zaisťuje, že Vaša webová stránka je v predvolenom nastavení v súlade s GDPR, pretože do zariadení používateľov sa bez ich výslovného súhlasu neumiestňujú žiadne súbory cookie.

DOKUMENTÁCIA COOKIE A STENY COOKIE Complianz automaticky generuje vyhlásenie o súboroch cookie, ktoré poskytuje prehľad o súboroch cookie používaných na Vašej webovej stránke. Zaznamenáva súhlas používateľa a dokumentáciu potrebnú na účely dodržiavania predpisov. Complianz Vám tiež pomáha vyhnúť sa blokom súborov cookie, vďaka ktorým je prístup na Vašu webovú stránku závislý od prijatia súborov cookie, pretože sa to vo všeobecnosti považuje za nesúlad s GDPR.

AKTUALIZÁCIE SPRÁVY SÚHLASU S COOKIE Complianz zostáva aktuálny s regulačnými zmenami, čím zaisťuje, že Vaša správa súhlasu so súbormi cookie zostane v súlade. Vydáva pravidelné aktualizácie odrážajúce nové zákony a usmernenia týkajúce sa cookies a ochrany údajov.

Jednoduchá inštalácia a nastavenie doplnku pre WordPress od Complianz